Verneområdene

Nedenfor er det en presentasjon av hvert enkelt verneområde som Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet over.


 


Rondane nasjonalpark

Rondane ble vernet som landets første nasjonalpark i 1962 og utvidet i 2003.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:26.04.2013)
Les mer

Dovre nasjonalpark

Dovre nasjonalpark er et snøfattig og ødemarkspreget fjellparti med runde og harmoniske topper som når opp i 1700 moh.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:17.01.2013)
Les mer

Grimsdalen landskapsvernområde

Grimsdalen landskapsvernområde ble opprettet ved kongelig resulosjon av 24. oktober 2003 som en del av verneplan for Rondane.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:17.01.2013)
Les mer

Frydalen landskapsvernområde

Frydalen landskapsvernområde er et delområde i verneplanen for Rondane, som omfatter areal i Oppland og Hedmark fylker.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:17.01.2013)
Les mer

Dørålen landskapsvernområde

Dørålen landskapsvernområde ble opprettet ved kgl. res. av 24. oktober 2003 som en del av verneplan for Rondane.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:17.01.2013)
Les mer

Vesle Hjerkinn landskapsvernområde

Vesle Hjerkinn landskapsvernområde er et delområde i verne­plan for Rondane og Dovre (opprinnelig kalt verneplan for Rondane, jf. verneforskriften), som omfatter areal i Oppland og Hedmark fylker.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:17.01.2013)
Les mer

Mesætermyra naturreservat

Verneområdet er et stort og meget variert myrkompleks med omkringliggende hei- og skogsamfunn.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:17.01.2013)
Les mer

Myldingi naturreservat

Verneområdet ble først opprettet 22.12.1989, men utvidet da verneplan for Rondane ble vedtatt 24.10.2003.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:17.01.2013)
Les mer

Flakkstjønna naturreservat

  Verneforskrift for Flakkstjønna naturreservat finnes her. Informasjon om verneområdet i Naturbasen finnes her.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:10.03.2016)
Les mer

Veslehjerkinntjønnin naturreservat

Våtmarksområde i høyfjellet.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:17.01.2013)
Les mer

Kattuglehøi naturreservat

Naturreservatet ligger ovenfor skoggrensa i åpent landskap mellom nordre og søndre toppen av Kattuglehøi nord for Grimsdalen.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:17.01.2013)
Les mer

Grimsdalsmyrene naturreservat

Myrområde i bunnen av Grimsdalen.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:17.01.2013)
Les mer

Hemmeldalen naturreservat

Hemmeldalen naturreservat i Midt-Østerdalen omfatter et villmarkspreget myr-, skog- og fjellområde, der et sammenfall av naturkvaliteter gjør området enestående og verneverdig. Villreinstammen i Rondane sør har kalvingslandet sitt her, og myr og skogområder er viktige vår- og sommer-beiter. Området har en spennende kvartærgeologi, og her finnes rike naturkvaliteter knyttet til myr, barskog og ...

(Publisert:01.08.2013)
Les mer

Hovdsjømyrene naturreservat

Hovdsjømyrene er en del av et stort, intakt myrlandskap som består av strengmyr, flatmyr og bakkemyr.

(Publisert:10.03.2016)
Les mer