Styret


Vedtekter

Store Bekkarfjord. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Vedtektene setter rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet.  

Styremedlemmer

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 2017: fra venstre Anne Mette Bæivi, Harald Bredesen, Bente Haug, Robert Wilhelmsen (vara), Brita Julianne Skum og Svein Iversen.

  Seiland/Sievju nasjonalparkstyre består av 6 styremedlemmer oppnevnt av henholdsvis Hammerfest, Kvalsund og Alta kommuner, Finnmark fylkeskommune og Sametinget (2 representanter).

Rådgivende utvalg

Rådgivende utvalg på samling med styret i november 2016. Reindrifta, bygdelag, turlag, sauebeitelag og nasjonalparkstyret diskuterer besøksstrategien for parken. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Det rådgivende utvalget til Seiland/Sievju nasjonalpark skal sikre involvering av ulike interesser i nasjonalparken. Utvalget skal ikke behandle enkeltsaker, men skal kunne gi råd om overordnede strategier og særlige forhold. Rådgivende utvalg og Seiland/Sievju nasjonalparkstyre møtes fast en gang i året, som regel i november/desember.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget for Seiland nasjonalparkstyre 2012-2015. Bilde av nytt AU kommer!

Nasjonalparkstyret har nedsatt et arbeidsutvalg bestående av 3 personer fra styret. Arbeidsutvalget har myndighet til å treffe vedtak etter verneforskriften og naturmangfoldloven som ikke har stor påvirkning på verneverdiene. 

Møtekalender

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre møtes 4-7 ganger i året. I tillegg kan arbeidsutvalget holde møte på kort varsel.

(Publisert:09.01.2013 Sist endret:12.03.2018)

Styredokumenter

Her finner du saksdokumenter og protokoller fra styremøter og arbeidsutvalgsmøter.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:15.12.2016)