Foto: Jan Nordvålen Foto: Hilde NystuenKulturminner er en del av verneformålet i Sølen landskapsvernområde. Foto: Øyvind FredrikssonRendalsren har en viktig del av sitt leveområde innenfor Sølen landskapsvernområde. Foto: Øyvind FredrikssonSølenmassivet (1755 moh) er et karakteristisk landskapselement i området. Foto: Øyvind FredrikssonTidligere var det aktiv seterdrift på alle setervollene i området. Seterlandskapet er også i dag viktige kulturlandskap/kulturmiljøer med stor opplevelsesverdi. Foto: Hilde NystuenPå skitur over Nordre Kverninghøgda Foto: Staffan Sandberg Foto: Staffan Sandberg

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde ble opprettet 18. februar 2011 og omfatter et areal på 456,4  km2 som i sin helhet ligger i Rendalen kommune. Dette er et av Hedmarks mest særpregede fjellområder. Formålet med vernet er å ta vare på et natur- og kulturlandskap hvor blant annet Mistravassdraget, Sølenmassivet og landskapsrommet rundt Sølensjøen har spesielt store landskapsmessige kvaliteter. 

Her finnes betydelige verdier knyttet til kulturmiljøer og kulturminner, spesielt kulturminner knyttet til fangstanlegg for villrein og elg. Renen var årsaken til at de første menneskene slo seg ned i området. I dag lever Rendalsrenen her, og den beskattes ved ordinær jakt selv om den er en privat reinstamme eid av Rendal Renselskap

Seterlandskapet med seterbebyggelse og setervoller er fortsatt en naturlig del av landskapet, og er viktige kulturmiljøer med opplevelsesverdi. Området byr på gode muligheter for å oppleve natur, kultur og landskap gjennom et naturvennlig friluftsliv.


Nyheter

Høring nasjonal ramme for vindkraft

Sølen verneområdestyre har sendt inn høringsuttalelse til forslag på nasjonal ramme for vindkraft. Her kan dere lese uttalelsen. 

(Publisert:01.10.2019)
Les mer

Årsrapport Sølen verneområdestyre 2017

Sølen verneområdestyre vedtok årsrapport for 2017 i møte 13.april. Les rapporten her

(Publisert:08.05.2018)
Les mer

Søknadsskjema motorferdsel

Det ligger nå nytt søknadsskjema for motorferdsel ute på hjemmesiden under menypunktet "Aktuelt". Sølen verneområdestyre kan gi tillatelse til bruk av snøskuter for transport av materialer, ved, utstyr og proviant til hytter, buer og setrer innenfor landskapsvernområdet. Det vil nå bli gitt dispensasjoner for samme tidsrom som dispensasjoner fra motorferdselloven gitt av Rendalen kommunen, for ...

(Publisert:21.08.2017)
Les mer

Ny NINA rapport - Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde i 2016

Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde. Resultatene fra undersøkelsen ble presentert på Sølenseminaret 1. juni og rapporten kan dere lese  her

(Publisert:02.06.2017)
Les mer

Sølenseminar 1. juni

1. juni arrangerer Sølen verneområdestyre seminar på kommunehuset i Rendalen kl. 18.00-21.30. Tema for seminaret er landskap i endring og besøksforvaltning. Vel møtt til en interessant kveld! Program

(Publisert:25.04.2017 Sist endret:23.05.2017)
Les mer

Årsrapport Sølen verneområdestyre 2016

Årsrapport 2016

Sølen verneområdestyre har i styremøte i dag godkjent årsrapport for 2016. Årsrapporten beskriver verneområdestyret og verneområdeforvalter sitt arbeid, gjennomførte tiltak, møter og annen aktivitet gjennom 2016. Les rapporten her.

(Publisert:07.04.2017)
Les mer
Vis nyhetsarkiv