Kart


Det finnes en del kartinformasjon om området:

 

Vernekart: Inne på Naturbasen ligger det oppdatert kart med grenser for landskapsvernområdet. Vedlagt er kart fra forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde

Naturbasen: Miljødirektoratet sin Naturbase gir oversikt over naturtyper, inngrepsfrie områder, kulturminner, friluftslivsområder og verneområder.

Miljøstatus : På miljøstatus finnes det relevante tema som berggrunn og jord, dyr og planter, kulturminner, verneområder og arealbruk.

Kulturminnesøk: Riksantikvaren sin kartdatabase Kulturminnesøk gir oversikt over kulturminner i hele landet.

Artsdatabanken: Artskart er et samarbeidsprosjekt der data om norske arter er samlet. Artsbanken