Verneområdestyret

Sølenmassivet sett fra Skånborket
Sølenmassivet sett fra Skånborket, Foto: Erin Sandberg

Sølen verneområdestyre fikk delegert myndighet av Miljøverndepartementet fra den 20.03.2013 som forvaltningsmyndighet for verneforskrifta for Sølen landskapsvernområde. Sølen verneområdestyre skal fatte beslutninger og gjennomføre tiltak innenfor rammen av verneforskriften slik at naturverdiene i verneområdet sikres for kommende generasjoner.

Bakgrunn for lokal forvaltning:

Delegering av forvaltningsmyndighet til nasjonalparkstyrer/verneområdestyrer er et ledd i innføringen av den nye forvaltningsmodellen for verneområder. Oppnevnelse av nasjonalparkstyrene skjer etter at miljø- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneområder til å delta i forvaltningen av verneområdene innenfor sine grenser. Kommunene og fylkeskommunene får gjennom deltagelse i verneområdestyret ansvaret for å forvalte store nasjonale verdier.

Innføringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneområdene skjer på bakgrunn av regjeringens forslag i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010) som Stortinget har sluttet seg til.