Ny NINA rapport - Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde i 2016

Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde.

Resultatene fra undersøkelsen ble presentert på Sølenseminaret 1. juni og rapporten kan dere lese  her

Gjennom kortfattede selvregistreringskort utplassert ved innfallsporter, 9 ferdselstellere på utvalgte stier og en oppfølgende web-basert spørreundersøkelse, ble bruken i området kartlagt. Resultatene viser at de besøkende i all hovedsak er nordmenn (90 %), kun 10 % er utenlandske. Mange av de besøkende eier eller har tilgang til hytte i områdene rundt verneområdet, relativt få er førstegangsbesøkende og de aller fleste er på dagstur.

Bruken er relativt tradisjonell. Både interessen for, og den faktiske bruken av området, er i stor grad knyttet til tur- og høstingsfriluftsliv. Natur- og villmarksopplevelse, og følelsen av frihet, fred og ro er viktige motiver for bruken av området. Mulighetetene for å gå på langtur blir også oppgitt som viktig.

Ferdselen og bruken er størst i de sørlige områdene, ved innfallsportene i Gravåsen, ved Ørsjøvola og fra Sølenstua. Disse innfallsportene representerer ca 70 % av den registrerte ferdselen inn i området.

Kunnskapen som her er innhentet, vil sammen med kunnskap om sårbarhet, kulturminner, vegetasjon, fugle- og dyreliv, gi gode bakgrunnsdata for å etabelere en besøksstrategi for området. I tillegg vil resultatene fra undersøkelsen kunne fungere som et viktig referansegrunnlag for området i framtiden.

(Publisert:02.06.2017)