Verneområde

På tur mot Sølen
På tur mot Sølen, Foto: Øyvind Fredriksson


Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde ble opprettet 18. februar 2011 og omfatter et areal på 456,4 km2 som i sin helhet ligger i Rendalen kommune. Formålet med vernet er å ta vare på et natur- og kulturlandskap med stor økologisk, kulturell og opplevelsesmessig verdi og som er identitetsskapende. Dette er et av Hedmarks mest særpregede fjellområder. Sølen landskapsvernområdet har kvartærgeologiske verdifulle landskapsformer og forekomster. Sølenmassivet (1755 moh) med sine topper, dype skar og botner er et karakteristisk landemerke i et omkringliggende flatt område, og den næringsfattige berggrunnen er dekket av et lyst teppe med lav. Mistravassdraget, Sølenmassivet og landskapsrommet rundt Sølensjøen har de største landskapsmessige kvalitetene i området.

Her finnes betydelige verdier knyttet til kulturmiljøer og kulturminner, spesielt kulturminner knyttet til fangstanlegg for villrein og elg. Renen var årsaken til at de første menneskene slo seg ned i området. I dag lever Rendalsrenen her, og den beskattes ved ordinær jakt selv om den er en privat reinstamme eid av Rendal Renselskap.

Seterlandskapet med seterbebyggelse og setervoller er fortsatt en naturlig del av landskapet, og er viktige kulturmiljøer med opplevelsesverdi, selv om det i dag er lite igjen av den tradisjonelle seterdriften. Området byr på gode muligheter for å oppleve natur, kultur og landskap gjennom et naturvennlig friluftsliv.


Verneformålet

Formålet med Sølen landskapsvernområde er å ta vare på et natur- og kulturlandskap med økologisk og kulturell verdi, med opplevelsesverdi og som er identitetsskapende. Videre er formålet med vernet å ta vare på:

- Sølenmassivet som et karakteristisk landskapselement

- geologiske forekomster og landskapsformer

- biologisk mangfold

- kulturminner

Allmennheten skal gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøving av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av tilrettelegging.


 

Verneforskrift

Verneforskrift for Sølen landskapsvernområde i Rendalen kommune, Hedmark fylke

 

Kart

Vernekart over Sølen landskapsvernområde

 

Relaterte dokumenter

Informasjonsplakat om Sølen landskapsvernområde