Er droner tillatt i nasjonalparken?

Bruk av drone for opptak av film og bilder benyttes stadig mer. Drone kan være et nyttig verktøy, også i sammenheng med forvaltningen av verneområder. Bruk av drone i nasjonalparken er derimot ikke tillatt etter verneforskriften. 

Flyvning med drone omfattes av forbudet mot unødig forstyrrelse av fugle- og dyrelivet. Bruk kan gi forstyrrelser og utfordringer i forhold til blant annet rovfugl og friluftslivet.

Det foreligger forskning som viser til bruk av drone i forhold til fugleliv: 

Approaching birds with drones: first experiments end ethical guidelines

Det er fortsatt behov for mer forskning angående dronebruk.

Dersom noen ønsker å bruke drone i naturvernområdene i Stabbursdalen nasjonalpark må det derfor søkes til Stabbursdalen nasjonalparkstyre om dispensasjon fra verneforskriftene.

Søknaden må ha så utfyllende opplysninger som mulig, blant annet i forhold til formål og behov, tidspunkt og varighet og detaljerte flyruter beskrevet på kart.