Sårbarhetsvurdering i Stabbrusdalen i 2020

Sårbarhetsvurdering - håndbok
Sårbarhetsvurdering - håndbok, Foto: Norsk institutt for naturforskning

Som en del av utarbeidelsen av besøksstrategi for Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde skal det gjennomføres en sårbarhetsvurdering i Stabbursdalen i 2020.

Det området som skal sårbarhetsvurderes i Stabbursdalen er den delen som er mest besøkt i barmarkssesongen, altså i den nord-østlige delen.

Natur og Samfunn AS har fått i oppdrag å utføre sårbarhetsvurdering, samt oppdatere NiN-kartleggingen gjort i 2014 og noe artskartlegging. Dere kan derfor ved tilfeldighet oppleve at dere møter på de i når de er inne for å kartlegge området i sommer og høsten. 

Besøksstrategi beskrives slik av Miljødirektoratet:

"Besøksstrategien beskriver hvordan vi vil bruke besøksforvaltning som et verktøy i en god  og strategisk forvaltning av verneområdene våre. Målet er at opplevelsen til de besøkende skal bli best mulig og at man legger til rette for økt lokal verdiskapning, samtidig som forståelsen for vernet skal bedres og verneverdiene ivaretas. Miljødirektoratet har laget "Veileder for besøksforvaltning i norske verneområder" (M-415 | 2015). Målgruppen for veilederen er forvaltningsmyndigheten for verneområder. Den er særlig tilpasset behovet for å lage besøksstrategier i nasjonalparkene, men er også aktuell å bruke for andre verneformer. Alle nasjonalparkene skal ha en besøksstrategi innen 2020, det er fastsatt i Meld.St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet".