Lovverk, planer og publikasjoner

Stabburselva
Stabburselva, Foto: Gry Ingebretsen


Kongelig resolusjon

Kongelig resolusjon er et vedtak fattet av Kongen i statsråd. Vedtak om vern blir fattet som kongelige resolusjoner. For hvert verneområde er det også utarbeidet et forarbeid som grunnlag for vedtaket.

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen er hjemlet i § 5 i verneforskriftene for både Stabbursdalen nasjonalpark og Stabbursdalen landskapsvernområde. Den skal være et hjelpemiddel for å ivareta verneformålet og skal avklare og konkretisere verneforskriftene. Den skal si noe om hva som er tillatt og rammene for det tiltaket det er gitt tilatelse til. Planen skal gi en avklaring av de ulike brukerinteressene. Den ...

Brosjyre

Her finner du brosjyren til Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde på norsk og samisk.

Lovverk

Stabbursdalen nasjonalparkstyre forvalter nasjonalparken og landskapsvernområdet på grunnlag av verneforskrift for Stabbursdalen nasjonalpark, verneforskrift for Stabbursdalen landskapsvernområde og naturmangfoldloven. Porsanger kommune forvalter motorferdselen etter motorferdselloven i landskapsvernområdet. Her finner du lenke til disse dokumentene.