Verneområdet


STABBURSDALEN - VERDENS NORDLIGSTE FURUSKOG

Stabburselva renner gjennom et ødemarksprega og vakkert landskap, med mange av Finnmarks typiske landskapsformer og naturtyper. Den karakteristiske fjellrekka Gáissáen rager over det ellers slake Finnmarkslandskapet. I Stabbursdalen nasjonalpark finner du en av verdens nordligste furuskoger langs et urørt vassdrag med storslagne geologiske formasjoner. Stabbursdalen er også det nordligste leveområdet for flere dyre- og fuglearter.


NATUROPPLEVELSER

Friluftsliv

Stabbursdalen nasjonalpark byr på flotte områder for turer både til fots og med ski. Enkelte stier er merket, og det finnes åpne hytter og gammer som du kan bruke. Fiskemulighetene er svært gode, både i Stabburselva, i sideelvene og i omliggende vann. Det er også gode muligheter for småviltjakt i nasjonalparken. Husk å kjøpe jakt- og fiskekort.

Laksefiske
Stabburselva er en god lakseelv. Laksen var tidligere en viktig matressurs, og ble fisket med garn og tradisjonelle stengsler. I dag har sportsfiske overtatt, og mange fisker i Stabburselvas stryk og kulper i håp om å få laks på kroken. Etter det ble bygd laksetrapper i de to nedre fossene kommer laksen nå helt opp til Njákhágorzi, 28 kilometer fra munningen. Elva har også gode bestander av sjørøye og sjøørret, i tillegg til innlandsfisk som ørret, røye, gjedde og lake.

Det er til tider stor ferdsel ved fiskeplassene, og det er viktig at alle viser hensyn for å begrense slitasjen på naturen. Det er merket stier til to fiskeplasser. Hvis du vil lage bål, så bruk de eksisterende bålplassene som finnes lags elva.


LANDSKAP OG GEOLOGI

I Stabbursdalen nasjonalpark finnes mange av Finnmarks typiske landskapsformer: karrig høyfjell, åpne vidder, trange elvegjel, fjellbjørkeskog og furumoer. Du kan også finne frodige lier med bjørkeskog i nasjonalparken.

Formet av is og breelver
Stabbursdalen er rik på spor fra isavsmeltingen. Ved slutten av siste istid, for 10 000 år siden, flommet store breelver fra sør og vest, først under isen, senere fra isfronten i sør. Smeltevannet gravde ut de mektigste gjelene Rávttošávži i hoveddalen og Lávkaávži ved Diljohkdalen. Breene førte med seg store grusmasser som ble avsatt i et grusdelta ned mot Porsangerfjorden. Her kan du også se flere spor etter isavsmeltingen i terrenget: enorme terrasser, gamle elveløp, eskere og dødisgroper. Etter istida har Stabburselva gravd seg ned i det storslåtte terrasselandskapet.

Fjellørken i Gáissáene
I sørøst strekker den karakteristiske fjellrekka Gáissáene seg fra Stabbursdalen og sørover mot Tanadalen. Landskapet i nord og vest har et mer avrundet viddepreg. Gáissáene er skyvedekker, rester av enorme havbunnsplater, som ble skjøvet innover land for 400-600 millioner år siden. De høyeste toppene er på over 1100 meter, og er blant de høyeste i Finnmark. I sørøst brytes høyfjellsterrenget av de to vidstrakte, arktisk pregede u-dalene Girrábohki og Opperdatvággi. Deler av fjellområdene i sør kan beskrives som en grå og naken "fjellørken" med blokk- og grusmarker med lite plantevekst.

Uberørt og mangfoldig liv
Det er få store vassdrag i Norge som har et så uberørt preg som Stabburselva. Bortsett fra den helt nederste delen, er den 60 kilometer lange elva så godt som uberørt av tekniske inngrep.

Dalen er åpen i den øvre delen, og elva går i trappetrinn med fosser og dype kulper. Lengre ned blir dalen trangere og elva går gjennom canyonformede fjellskjæringer på 10-20 meter. Nedenfor det store elvegjelet Rávttošavži vider dalen seg ut i et åpent terrasselandskap med furuskog. På slettelandet nederst i Stabbursdalen går elva stille og danner mange krokete sjøer. Dette våtmarkspartiet, Lompola (Luobbal), er et av områdene i nasjonalparken som har størst biologisk mangfold.


PLANTE- OG DYRELIV

Furuskog i karrig natur

I varmeperioden, for cirka 5000-7500 år siden hadde Finnmark sammenhengende furuskog som strakte seg fra innlandet langs dalførene og fjordene ut til kysten. Da klimaet ble kaldere, trakk skogen seg tilbake, men holdt stand i enkelte lune dalfører, slik som Stabbursdalen. Her vokser en av verdens nordligste furuskoger med opptil 500 års gamle trær. Furuskogen er nordligste utpost for flere dyre- og fuglearter og er en sårbar naturperle i et karrig landskap.

Furuskogen er åpen med lave, buskete trær. Trærne vokser langsomt her nord, og er utsatt for frost- og vindskader. Tørt og karrig jordsmonn gir lite næring til plantelivet og bidrar til en fattig undervegetasjon av lav og lyng.

Berggrunnen består for det meste av fattige bergarter av sandstein og skifer, men enkelte steder finnes dolomitt (kaltstein) som gir opphav til rikere vegetasjon. Du kan faktisk finne gråorskog, tette ospeholt, frodige høystaudeskoger og kravstore orkideer i nasjonalparken.

Våtmarksoase
I kontrast til den karrige naturen omkring, ligger Lompola som en frodig våtmarksoase nederst i dalen. Langs elva står starr- og vierbelter omkranset av vakker furuskog. Området har et rikt fugleliv og er viktig som hekkeplass, spesielt for ender og sangsvaner. Hule trær i den gamle furuskogen gir reirplass for hulerugere som kvinand og laksand.

Dyreliv
Det er mange arter som har sitt nordligste leveområde i Stabbursdalen furuskog. Ekorn og fugleartene storfugl (tiur og røy), lavskrike og konglebit finner du ikke lengre nord enn her. Stabbursdalen er også hekkeområde for flere rovfugler. Den nederste delen av dalen er et viktig beiteområde for elg vinterstid, og jerv og gaupe har også tilholdssted i nasjonalparken.


HISTORIE OG KULTURMINNER
Stabbursdalens naturressurser har vært en viktig del av næringsgrunnlaget for den sjøsamiske befolkningen. Her er lange tradisjoner for jakt, fiske og fôrsanking. Starrbeltene i Lompola ble før i tiden slått til vinterfôr, og gamle stubber i furuskogen vitner om tidligere hogst til båt- og husbygging. I samenes før-kristne religion hadde landskapet en sentral plass i det religiøse livet. Enkelte fjell og innsjøer ble ansett som hellige, og sieidisteiner (offersteiner) var viktige religiøse symboler. Fangstgraver er spor etter eldre tiders villreinfangst, som på 1600-tallet ble avløst av tamreindrift. Nasjonalparken benyttes fortsatt til reindrift. Det er tamrein i nasjonalparken hele sommerhalvåret, og du kan se reingjerder og anlegg som brukes av drifta. Reingjerdene er viktige for å unngå sammenblanding av reinflokkene.


The protected area

THE WORLD`S NORTHERNMOST PINEWOOD The River Stabburselva flows through beautiful cuontryside that is wilderness-like and has many of the landscape features and habitats that typify Finnmark. The characteristic row of mountains, the Gáissá, towers over the otherwise gentle Finnmark landscape. In the Stabbursdalen National Park, one of the world`s northernmost pinewoods lines å pristine river with ...

Suodjalanguovlu

RÁVTTOŠVUOPMI - MÁLMMI DAVIMUS BEAHCEVUOVDI Suojes vákkit ja gáhces gáissát Rávttošjohka golgá meahccás ja čáppa eanadaga čađa, mas leat ollu dain eanadathámiin ja luonddušlájain mat gávdnojit Finnmárkkus. Mihtilmas gáissát badjánit Finnmárkku dábálaš duolba eatnamiid bajábeallai. Rávttošvuomi beahcevuovdi lea máilmmi davimus vuvddiid logus, ja beazit šaddet miehtá luondduviđá čázádaga, mas ...

Suojeluala

RAUTUSVUOMA - MAILMAN POHJAISIIN PÖTÄJÄMETTÄ Rautusjoki virttaa karun ja kaunhiin maan läpi, jossa löyttyy monnii Finmarkun tavallissii maisemiita ja luonontyyppii. Karakteristinen vaararaito Gáissat noussee yli Finmarkun maiseman, joka oon muutoin melkheen loiva. Rautusvuoman kansalistarhaassa löyđät yhđen mailman pohjaisiimista pötäjämettistä koskemattoman vesikön vierelä. Täältä ...