Finnabotnen Foto: Anbjørg NornesFiske i Torvedalen Foto: Anbjørg NornesHallsetdalen Foto: Nils KvammeTurveg til Solrenningane Foto: Anbjørg NornesÅlrekestølen Foto: Øistein AaslandFossesete i Arnafjorden Foto: Anbjørg Nornes

Stølsheimen

” «Brått skin sola…» - eit område med store kontrastar og lang historie”

 


Det særeigna for verneområdet er den store variasjonen i naturkvalitetar over eit stort areal med inngrepsfri natur. Overgangen frå fjord til fjell, frå grøderik fylitt til hard gneis, mange vatn, lange elvar og høge fossar gjev til saman ei rik naturoppleving.

I heile verneområdet er det spor etter tidlegare tiders utnytting av ressursane i fjellet.

 


Abonner på nyhende frå verneområdestyret: klikk herNyhende

Har strategien klar for Stølsheimen og Nærøyfjorden

Etter tre års arbeid er no den siste godkjenninga frå Miljødirektoratet i boks, og verneområdestyra for Nærøyfjorden og Stølsheimen kan presentere kvar sin besøksstrategi.

(Publisert:03.07.2020)

Anbod - Murarbeid på sti i Stølsheimen

Stølsheimen verneområdestyre inviterer interesserte tilbydarar til å delta i konkurranse om murarbeid på sti i Stølsheimen landskapsvernområde. Arbeidet krev særleg omsyn til terreng, vegetasjon og verneverdiane sidan arbeidet skjer innanfor landskapsvernområde, verna i medhald av naturmangfaldlova. Meir informasjon finn de under Konkurransegrunnlag og Kontrakt. Tilbodsfrist er 14. mai 2020 kl. ...

(Publisert:29.04.2020 Sist endret:03.07.2020)

Konstituering av Stølsheimen verneområdestyre

Stølsheimen verneområdestyre har fått oppnemnt nye styemedlemer for perioden 2020 - 2023. 18. februar hadde det nye styret sitt fyrste møte. Sigbjørn Hauge frå Voss herad vart valt til leiar og Liv-Anne Aanesen frå Modalen kommune vart valt til nestleiar. 

(Publisert:28.02.2020 Sist endret:03.07.2020)

Har du innspel til besøksstrategien?

Har du innspel til korleis vi kan legge til rette for gode besøk, friluftsliv og lokal verdiskaping samtidig som vi tek vare på natur- og kulturverdiane i Stølsheimen? Då vil vi gjerne høyre frå deg før 20. desember. 

(Publisert:28.10.2019 Sist endret:03.07.2020)

Resultat frå brukarundersøking i Stølsheimen

Stølen Solrenningane

Restultat frå brukarundersøkinga som vart gjennomført i sommarsesongen 2017 er no klar. 1093 turgåarar deltok i undersøkinga. Nesten 20 prosent av dei som deltok kom frå utlandet. Ein fjerdedel av respondentane er folk frå kommunane i Stølsheimen. Undersøkinga viser at turgåarane er godt nøygde med tilrettelegginga for friluftslivet. Det var ein del som svarte at dei ynskte betre ...

(Publisert:26.02.2018 Sist endret:03.07.2020)

Ny kunnskap om bruken av Stølsheimen skal hentast inn i sommar

Sjølvregistereringskasse på Nese i Arnafjorden

Stølsheimen verneområdestyre ynskjer å vite meir om friluftslivet i og rundt Stølsheimen landskapsvernområde, og vil i sommar gjennomføre ei undersøking blant besøkande til området. Svara me får inn skal brukast når me skal lage besøksstrategi for landskapsvernområdet.

(Publisert:03.07.2017 Sist endret:03.07.2020)
Vis nyhetsarkiv