Styret

Urdaskardet
Urdaskardet, Foto: Nils Kvamme

 

Stølsheimen verneområdestyre er oppnemnd av Miljøverndepartementet som forvaltningsmynde for verneforskrifta for:

  - Stølsheimen landskapsvernområde

Fyrste styret vart etablert 30. august 2011.

Dokument som vert sendt inn til eller ut frå verneområdestyret vert arkivert hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Derfor er postadressa tilverneområdestyret den same som til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Dette kvalitetssikrar arkivfunksjonen og gjer alle offentlege dokument knytt til verneområdestyret tilgjengelege gjennom Offentleg elektronisk postjournal (OEP). Under er ein link til dokument som er knytt til Stølsheimen verneområde siste månaden på OEP. Klikk på "endre søkekriterie" for å utvide eller innskrenke søket i tid.


Vedtekter

Rype er vanleg å sjå i Stølsheimen.

    Vedtektene set rammene for verneområdestyret sitt arbeid som forvaltningsmynde.

Styremedlemmer

Steinsel i Solrenningane

  Medlemmane i verneområdestyret er lokale og regionale politikarar. Under er ein oversikt over styremedlemmer i denne og forrige periodar.

(Publisert:29.11.2011 Sist endret:02.03.2020)

Arbeidsutval

Stølsheimen er eit fantastisk turmål på vinterstid

Styret kan velgje å nedsette eit arbeidsutval. Etter styrevedtektene kan arbeidsutvalet handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane.

(Publisert:29.11.2011 Sist endret:28.02.2020)

Rådgjevande utval

Rådgjevande utval hadde møte 5. -6. september 2012. Her på veg frå Finnabotnen til Finden.

    Oversikt over interessegrupper og organisasjonar som er representerte i rådgjevande utval

(Publisert:29.11.2011 Sist endret:28.02.2020)