Protokoll arbeidsutvalsmøte

Dyregrav
Dyregrav , Foto: Nils Kvamme


Protokoll for arbeidsutvalet for Støslheimen verneområdestyre er den offisielle møteboka for utvalet. Utvalet kan handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og utvalet er vedtaksmynde.

Protokollen for arbeidsutvalet er også tilgjengeleg gjennom linken frå denne sida til Offentleg elektronisk postjournal (OEP). Søknadar til styret som er handsama i arbeidsutvalet er oppsummert i sakspapir og protokoll, men originalen er tilgjengeleg gjennom søk i OEP.

Protokollane er sortert etter årstall og nummerert.

 2015

Møteprotokollar frå møte i arbeidsutvalet 2015

(Publisert:17.02.2015 Sist endret:09.11.2015)

2014

Møteprotokollar for møte i arbeidsutvalet

(Publisert:30.09.2014 Sist endret:17.02.2015)

2013

Arbeidsutvalsprotokollar for 2013.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:17.02.2015)

2012

I konstituerande møte 12. mars 2012 vedtok Stølsheimen verneområdestyre å nedsette arbeidutval.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:17.02.2015)