Planar og publikasjonar

Beitedyr er viktig for og vedlikehalde og halda opent det spesielle kulturlandskapet. Her er det kyr som beiter i Vassdalen
Beitedyr er viktig for og vedlikehalde og halda opent det spesielle kulturlandskapet. Her er det kyr som beiter i Vassdalen, Foto: Anbjørg Nornes


Kongeleg resolusjon

Kongelege resolusjonar er avgjerder teke av regjeringen samla i statsråd under leiing av Kongen. Resolusjonen er vedteke på bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget for Stølsheimen og ferdige prosessar om avgrensing av områda og verneforskrifter. Kongen i stadsråd ga ut Kongeleg resolusjon for verneplan for Stølsheimen i 1990. // Kongeleg resolusjon for verneplan for Stølsheimen

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:11.01.2013)

Forvaltningsplan

Innan for verneområde Stølsheimen er det mange stølar. Her ser me Fossesete, som er ivaretatt med restaurering av byggning og landskap.

Forvaltningsplan skal vere eit praktisk hjelpemiddel for å fremje føremålet med vernet. Den skal vere ein konkret rettleiar i høve forskrifta i skjøtsel og bruk av området for forvaltningsstyresmakt, grunneigarar og andre.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:30.03.2017)

Skjøtselsplan

Finnabotnen, ein av gardane innanfor Stølsheimen landskapsvernområde.

Skjøtselplanar er dokument  med planar for å halde vedlike natur- eller kulturlandskap og kulturminnar.    Skjøtselsplan for Finnabotnen er utarbeid i 2003, etter framlegg i forvaltningsplan, og ynskje frå grunneigarane i Finnabotnen.

(Publisert:03.12.2012 Sist endret:11.01.2013)

Brosjyre og andre publikasjonar

Det finnes mange interessante publikasjonar om Stølsheimen, nedanfor er lenkar til nokre

  Det er ulike behov for informasjon og rapportering for ulike institusjonar og prosjekt innanfor nasjonalparken.  På denne sida finst utgjevne  brosjyrar og publikasjonar for området. // Sårbarheitsvurdering av utvalgte lokalitetar i Stølsheimen landskapsvernområde, NINA Rapport 1559 // Brukarundersøking i Stølsheimen landskapsvernområde 2017 // Rapport 2017, Skjøtsel i ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:20.12.2018)