Partssammensatt styre for verneområdene i Trollheimen

Innerdalsvatnet med innerdalstårnet til høyre i bildet.
Innerdalsvatnet med innerdalstårnet til høyre i bildet., Foto: Øivind Leren

Mandag 13.03.2017 er det opplæring og konstituerende møte i nytt partssammensatt verneområdestyre for Trollheimen. Verneområdestyret utvides da fra 10 til 16 medlemmer  ut 2019.

Modellen med lokal forvaltning av de store verneområdene i Norge kom høsten 2010, og det første Verneområdestyret for Trollheimen ble opprettet i februar 2011.  Styret har siden da vært sammensatt av politisk valgte representanter for kommunene, fylkeskommunene og sametinget - til sammen 10 representanter.

Verneområdene som styret forvalter - Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder og Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat, er i sin helhet opprettet på privat grunn, til forskjell fra mange av de andre store verneområdene i Norge. Dette var grunnlag for at verneområdestyret i 2012 mente det ville gi økt forståelse for vernet og bedre lokal forankring at grunneierrepresentanter også fikk plass i styret.

Klima og Miljødepartementet har nå gitt verneområdestyret mulighet til å gjennomføre en forsøksordning med partssammensatt styre i Trollheimen, altså noe mer enn styret først ba om da de ønsket grunneierrepresentanter inn i styret. Det partssammensatte styret skal bestå av grunneierrepresentasjon sammen med nærings- og interesseorganisasjoner i tillegg til dagens politisk folkevalgte representanter, og utvides fra 10 til 16 representanter. 

Nordlandsforskning skal gjøre en følgeevaluering på forsøksordningen, der en ønsker svar på om forsøksordningen bidrar til forenkling og effektivisering, om det blir bedre lokal medvirkning, og i hvilken grad verneverdiene eventuelt påvirkes.

(Publisert:02.03.2017)