Besøksstategi på høring

Besøksstrategi Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat

 

Besøksstrategi Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat er sendt på lokal høring, med frist for innspill 15. juni 2019.

Gjennom høringen ønsker Verneområdestyret innspill fra berørte grunneiere, kommuner, organisasjoner og reiselivsbedrifter. En del tilretteleggingstiltak beskrevet i planen er ikke ferdig prosjektert, her er det ønskelig med gode lokale prosesser i det videre arbeidet.

Det er et mål at besøkstrategien klargjør ønsket om samhandling for å finne gode løsninger på innfallsportene og gir et grunnlag for en bedre forståelse for eventuelle nødvendige omlegginger av stier eller tilretteleggingstiltak for å redusere skade på artsmangfold / vegetasjon og landskap.

Ved ønske om mer informasjon eller videre dialog så ta gjerne kontakt med verneområdeforvalter Hege Sæther Moen på telefon 91339538 eller epost fmmrheme@fylkesmannen.no.

(Publisert:24.04.2019)