Utkast til forvaltningsplan for verneområdenen i Trollheimen

Høring av Forvaltningsplan for verneområdene i Trollheimen

Utkast til forvaltningsplan for verneområdene i Trollheimen legges ut på høring i perioden 10. juli – 10. oktober 2014.

Forvaltningsplanen er en felles plan for alle verneområdene i Trollheimen:

-                     Trollheimen landskapsvernområde

-                     Innerdalen landskapsvernområde

-                     Svartåmoen naturreservat

-                     Minilldalsmyrene naturreservat

Som et hjelpemiddel i forvaltning av verneområdene i Trollheimen skal forvaltningsplanen gi konkrete retningslinjer for ønsket bruk, informasjon, skjøtsel, tilrettelegging og saksbehandling framover.

I vedlegg til forvaltningsplanen er det utarbeidet en besøksplan, der det framgår at Verneområdestyret vil videreføre den bruken av verneområdene i Trollheimen som vi har i dag. Det vil si at det er ønskelig å beholde dagens rutenett av merkede stier. Videre at det er ønskelig å beholde setring / beite / jakt og fiske sammen med enkle friluftsaktiviteter som ikke krever vesentlig tilrettelegging, forstyrrer beitedyr eller setter spor. Tilretteleggingen framover skal utover vedlikehold av det eksisterende, kun skje i randsonen av verneområdene.

For å fremme verdiskapning i lokalsamfunnene rundt Trollheimen og legge til rette for besøkende til Trollheimen, både for dagsturer og for lengre opphold, anbefaleMiljødirektoratet at det velges ut tre innfallsporter som tilrettelegges noe mer og markedsføres sterkere enn de øvrige. Verneområdestyret har i Besøksplanen rangert innfallsportene som hoved, standard og enkle – men ønsker i forbindelse med høringen innspill for å kunne velge 3 hovedinnfallsporter som kan tilrettelegges noe mer.

Utkast til forvaltningsplan for verneområdene i Trollheimen er å finne på kommunehuset i Rindal, Surnadal, Sunndal, Oppdal, Rennebu og Meldal kommune. I tillegg er planen tilgjengelig på hjemmesiden til verneområdestyret for Trollheimen.

Det vil bli åpne informasjonsmøter:

 8. september 2014         - Fjellheim på Nerskogen kl 20.00 – 22.00

 9. september 2014         - Sagatun i Øvre Surnadal kl 20.00 – 22.00

For spørsmål eller behov for mindre gruppemøter om egne tema i forvaltningsplanen - kontakt verneområdeforvalter Hege Sæther Moen 91339538.

Høringsuttaler sendes innen 10. oktober 2014 til:

Verneområdestyret for Trollheimen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkeshuset

6404 Molde

 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:09.07.2014)