Varangerhalvøya Nasjonalpark/ Várnjárgga álbmotmeahcci 10 år!

Utsikt fra Skipskjølen
Utsikt fra Skipskjølen, Foto: Ørjan Werner Jensen

Den 8. desember i 2016, ble Varangerhalvøya nasjonalpark 10 år. Det var da 10 år siden den ble opprettet i Statsråd. 

 

Nasjonalparkstyret vil markere 10 - årsjubileet i juni 2017.

Her kan du lese den kongelige Resolusjonen for Varangerhalvøya Nasjonalpark, vedtatt 8.12.2006.

Forskning på fjellrev i over 10 år

På 10 års-dagen var nestleder for Nasjonalparkstyret Ørjan Vevle, og Nasjonalparkforvalter Geir Østereng på referansegruppemøte for prosjektet "Fjellrev i Finnmark", som Universitetet i Tromsø har drevet siden 2004 - 2016. Her legges resultater av forskningen frem, og det gis innspill fra gruppen til forskerne.

Hjemmesiden til prosjektet beskriver målsetninger, tiltak og aktiviteter, og den finner du her. På Varangerhalvøya har  rødrevbestanden vært beskattet til et lavest mulig nivå, for å unngå konkurranse med fjellrev. Prosjektet finaniseres av Miljødirektoratet. Tiltaket med beskatning av rødrev har ikke bidratt til at fjellrevbestanden har respondert tilstrekkelig, og kanskje var bestanden for lav da tiltakene kom igang.

På vernetidspunktet hadde de delene av Varangerhalvøya som ble vernet blant Norges viktigste bestand av fjellrev. Fra en liten oppgang i bestanden i prosjektperioden etter lemenår i 2007 og 2011 med 16 individer registert via dna anallyser av skit i 2012, viser foreløpige resultater i 2016 at det er ca. 5 kjente fjellrevindivider igjen. 3 Individ ble identifisert i 2015.

Nasjonalparkstyret har et ansvar for å bidra til at forvaltningen av fjellreven skal bli vellykket innen Nasjonalparken, da den er en del av verneformålet. Etter innspill fra flere hold til Miljødirektoratet om at man nå bør forsøke å styrke den kritisk lille bestanden på Varanger, er det konkrete planer om utsetting og støtteforing fra 2018. Dette vil bli forberedt i 2017. Dette er tiltak som har vist seg å være vellykket på Dovre og Hardangervidda etc. I avlsstasjonen for fjellrev på Dovre, har man rever med gener fra Varanger, da man hentet en valp herfra tidlig på 2000 tallet. Denne har mange barn, barnebarn og oldebarn.

Fjellreven har en enorm vandringskapasitet og det er fortsatt utveksling av individer mellom de små kritiske bestandene. I 2015 vandret en rev fra Varanger til områdene ved Finland. I 2016 har en innvandrer dukket opp på Varanger, sannsynligvis fra ukjent sted i Finnmark.

Variasjonen i genmaterialet hos fjellrevene på Varanger er lav, noe som viser at bestanden har vært relativt isolert, med liten innvandring. Utsetting av fjellrev med større variasjon i genmaterialet, som yngler med stedegen bestand kan bidra til at vitaliteten i bestanden tar seg opp betraktelig.

Her kan du lese årets rapport fra overvåkningen av fjellrev og info om Finnmark som prioritert for utsetting av fjellrev for å styrke bestanden.  

Om du skulle observere fjellrev på Varanger så nyt synet ! Vi vil gjerne ha beskjed, og meld fra til Statens Naturoppsyn eller nasjonalparkforvalter. Nyttig informasjon for oss som følger med på arten og dens tilstand.

Fjellreven er prioritert art med et eget vern mot forstyrrelser. Om du skulle komme over områder med fast forekomst av fjellrev eller hi, er dette blant Finnmarks siste gjenlevende invdivider. Vi anbefaler å holde informasjon om plassering av aktive hi og områder med aktivitet som en kjær hemmelighet, mellom deg og naturen, slik at de får fred. Oddsen blir da høyere for at de kan bli et vanligere syn i Finnmark i fremtiden.

Reglene for dette kan du lese her.     

 

 

   

 

(Publisert:15.12.2016 Sist endret:03.04.2019)