Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen er hjemlet i verneforskriften for Varangerhalvøya (§ 5). Den skal være et hjelpemiddel for å ivareta verneformålet og skal avklare og konkretisere verneforskriftene. Den skal si noe om hva kan/kan ikke tillates av ulike aktiviteter, og hvor mye som kan tillates av et tiltak. Planen skal gi en avklaring av de ulike brukerinteressene. Den skal også inneholde en plan for skjøtsel og tiltak i verneområdene.

Status per i dag:
  • Styret arbeider med forvaltningsplanen for nasjonalparken
  • Det utarbeides plan digitalt for hvert enkelt verneområde for en forenkling av forvaltningsplandokumentet

Hva gjenstår?

  • Rådgivende utvalg skal få forvaltningsplanen til gjennomlesning og kommentering.
  • Faglig gjennomgang /godkjenning (Miljødirektoratet)
  • Offentlig høring
  • Endelig godkjenning (Miljødirektoratet)

 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:24.10.2019)