Syltefjorddalen naturreservat/ Oarddu luondumeahcci

Syltefjorddalen naturreservat
Syltefjorddalen naturreservat, Foto: Ørjan Werner Jensen

Syltefjorddalen naturreservat/ Oarddu luondumeahcci er vernet for å ivareta et tilnærmet urørt løvskogsområde og en sidedal med kalkrasmark med sitt biologiske mangfold. Her ekstisterer det en rekke arter som har sin absolutte nordgrense eller som ligger helt i utkanten av sitt utbredelsesområde.

Den nedre del av Syltefjorddalen har frodig og vital bjørke- og vierskog. Den største og mest sammenhengende skogen finnes i de sørvendte liene østover fra Falkefjellet og i dalbunnen der den veksler med sumpvierskog og blandingsskog av bjørk, vier og selje. Blåbær-skrubbærtypen er den dominerende bjørkeskogtypen langs dalsidene. Høgstaudebjørkeskoger finnes på mindre arealer langs nordsiden av dalen, vanligvis i overgangen mot den flate dalbunnen og i bekkedaler. De største og frodigste arealene av høgstaudeskogen finnes i dalbunnen. Høgstaudevegetasjonen er relativt artsfattig og typisk er mangelen på varmekjære arter. De vanligste artene er skogstorkenebb, kvitbladtistel, mjødurt og ballblom. Mer lokalt opptrer turt, vendelrot, kvann, enghumleblom og storveronika.

Lokalt i bratte og solvendte bakker forekommer mindre arealer mer lågurtpreget vegetasjon. Lifiol og teiebær er karakteristisk, men også arter som taggbregne og vanlig marinøkkel er registrert her. I dalbunnen er det store arealer med flommarkskog og sumpskog av vier. Grønnvier dominerer, men i en brem langs elva er det tette kratt med den mer krevende ullvieren. Dreneringsløp som hyppig oversvømmes, har et glissent feltsjikt med bl.a. soleiehov, krypsoleie, stor myrfiol, myrmjølke og polarkarse. Stabile elveører har et flekkvis feltsjikt med mange fjellplanter som fjellsyre, fjellmarikåpe, setermjelt og aksfrytle.

På dolomittskifergrunn over tregrensa finnes flere steder artsrike reinroseheier

Verneregler

All vegetasjon er fredet, dyrelivet har egne fredningsbestemmelser og naturmiljøet er fredet. Motorisert ferdsel er forbudt, inkludert sykkel med hjelpemotor (el-sykler).

 Verneforskriften finner du her

(Publisert:12.03.2012 Sist endret:17.09.2019)