Sårbarhetsvurdering -Kyst

NINA arbeider på oppdrag fra Miljødirektoratet med å utvikle en modell for sårbarhetsvurdering av verneområder. Det hele startet egentlig på Svalbard og fortsatt med et forprosjekt på fjell i Norge, slik at de nå har kommer et godt stykke med en modell for fjell. I tillegg skal de lage egne moduler for skog, kyst og myr/våtmark. Når hele prosjektet er ferdig i 2019 skal det foreligge en ferdig modell og manualer for sårbarhetsvurdering av de fire hovednaturtypene, samt et undervisningsopplegg for opplæring av forvaltere eller andre som skal utføre sårbarhetsvurderinger.

For å få til en god modell trenger NINA å gjøre praktiske sårbarhetsvurderinger i et bredt utvalg av verneområder, som varierer både med hensyn til natur (vegetasjon og dyreliv) og ferdsel/bruk. I praksis innebærer dette at de gjennomfører og rapporterer konkrete sårbarhetsvurderinger parallelt med at de utvikler metoden. Nå i 2017 skal de begynne på kyst-modellen. Den vil ha samme prinsipielle oppbygging som fjell og skog, men med noen nødvendige justeringer. Miljødirektoratet foreslo Vega som et av de case-prosjektene som inngår i uttesting av kyst, som innebærer at de lager en rapport om Vega som del av NINA sitt prosjekt.

25. - 27. april 2017 er de på Vega på feltarbeid i Holandsosen, Kjellerhaugvatnet, Lånan og Hysvær i forbindelse med dette prosjektet.

(Publisert:26.04.2017 Sist endret:16.06.2020)