Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Møteinnkalling og sakspapir til styremøte 08.03.2021

Verneområdestyret for SVR har møte på Teams 08.03.2021. Møteinnkalling og saksutgreiingar finn du i lenka under.

(Publisert:01.03.2021)

Møteinnkalling og protokoll frå AU-møte 15.02.2021

Møteinnkalling og protokoll frå AU-møte 15.02.2021 kan lastast ned frå lenkene under.

(Publisert:16.02.2021)

Skjema for melding om kjøring i verneområde - Agder politidistrikt

Skjema for melding om kjøring i verneområda for leitegrupper og hjelpekorps i Agder politidistrikt kan lastes ned frå lenka under.

(Publisert:11.02.2021)

Møteinnkalling og protokoll frå AU-møte 08.02.2021

Dyrespor i snø

Møteinnkalling, saksutgreinng og protokoll frå AU-møte 08.02.2021 kan lastast ned frå lenkene under.

(Publisert:11.02.2021)

Ny rapportserie - SVR Notat

I samband med nokre større sakar utarbeider verneområdeforvaltarane fagnotat for verneområdestyrer. Desse notata er nå samla i ein eigen rapportserie kalla SVR-notat. Førebels er det utarbeidd tre slike notat; Vilkårsrevisjonar i SVR, Villrein og ferdsel i Holmavassåno biotopvernområde, Økologiske effekter av sauebeite Du kan finne alle tre notata i lenkene under

(Publisert:13.01.2021)

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 22.12.2020

Utsikt mot Svartepoddtjørni, Svartepoddvatnet, Storheddervatnet og Langvatn (lengst bak). Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde.

AU hadde årets siste møte 22.12. Her vart neste års søknad om tiltaksmidlar handsama.

(Publisert:07.01.2021)
Vis nyhetsarkiv