Til startsiden

Temakart


 

I samband med ulike prosjekt vert det ofte utarbeida temavise kart for verneområda. Det vil bl a bli laga fleire nye kart i samband med ny forvaltningsplan. Me legg dei ut her etterkvart som dei kjem til.

Kart i samband med forvaltingsplan for Setesdal Vesthei:

Kart over SVR
Soneinndeling SVR
Kommunegrenser SVR

Kart i forbindelse med forvaltingsplan for fisk i Setesdal Vesthei:

Vassdraga i SVR
Kart over Forvaltingsplan for fisk
Berggrunnskart SVR
Inngrepskart med soneinndeling SVR

Kart i samband med heiplanen (Regionalplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei), sjå og heiplanen.no

Biologisk leveområde for villrein
Verneområder
Inngrepsfrie naturområder
Landskap
Hytter
Landbruksbygninger
Landbruk - beitebruk
Kulturminner og -miljø
Vannkraftmagasin
Potensiale for små kraftverk

Vernekart med ferdselsrestriksjonssoner