Til startsiden

Nytt

Tid for kveldsmat
Tid for kveldsmat, Foto: Jarle Lunde/Suldal.no


Nytt

Villreinmøte i Bykle 30. oktober med Olav Strand

Villreinbukk

Villreinmøte i Bykle Tysdag 30. oktober kl. 18.00 på Bykle hotell vert det besøk frå Olav Strand i frå Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Tema for kvelden er villrein og ferdsel samt bestandsteljing og overvaking.Møtet er ope for alle med interesse for villreinfjella, anten det er som turgåar, grunneigar, jegar, politikar eller hytteeigar. Olav Strand er ein av landets fremste forskarar ...

(Publisert:19.10.2018)

Høyringsutkast - Retningslinjer Kjerag

Forslag til retningslinjer for motorferdsel og ekstremsportaktivitetar er nå sendt ut på høyring til aktuelle brukargrupper i området. Høyringsfrista er sett til 15. oktober 2018 Forslaget til retningslinjer finn du i lenka under.   Høyringsuttalen blir fortøløpande lagt ut på denne nettsida saman med uttalene til Besøksstrategi for SVR

(Publisert:17.09.2018)

Protokoll AU møte 10.09.2018

Ein fiskar prøvar lykken i Krossvatn, Dyraheio

Protokollen frå AU møtet 10.09.2018 finn du i lenka under

(Publisert:12.09.2018)

Møteinnkalling og sakspapir til AU møte 10.09.2018

Møteinnkalling og sakspapir finn du i lenga under Her finn du og dokumenta til to osienteringssakar som skal drøftast på møtet

(Publisert:07.09.2018)

Besøksstrategi for SVR

Ein besøksstrategi er ein plan for informasjon og tilrettelegging i og inn mot verneområda. Besøksstrategien skal vise kva for tiltak (informasjon, fysisk tilrettelegging, sonering, oppsyn etc.) som er naudsynt for å balansere verneverdiar, besøkande og lokal verdiskaping i et verneområde, slik at ein oppnår størst moglig nytte for alle tre interesser.   Forslag til besøksstrategi for SVR ...

(Publisert:29.08.2018 Sist endret:22.10.2018)

Innkalling til styremøte 22.08.2018

Utsikt mot Svartepoddtjørni, Svartepoddvatnet, Storheddervatnet og Langvatn (lengst bak). Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde.

Innkalling og sakspapir til styremøtet 22.08.2018 finn du i lenka under

(Publisert:14.08.2018)

Møteinnkalling og sakspapir til AU-møte 28.06.2018

Møteinnkalling og sakspapir til siste AU møtet før ferien finn du på lenka under

(Publisert:25.06.2018)

Møteplass villreinfjellet - vel gjennomført arrangement i Bykle

Måndag 18. juni arrangerte Setesdal Ryfylke villreinlag informasjonsmøte om CWD på Bykle hotell. Foredragshaldarar frå NINA og Mattilsynet informerte om sjukdommen med vekt på prøvetaking under jakta. Del to av møtet var i regi av verdiskapingsprosjektet og delprosjekt 3 Møteplass villreinfjellet. Her fortalte Øystein Kristensen frå Aust-Agder fylkeskommune om villreinens områdebruk basert på ...

(Publisert:22.06.2018)

Protokoll,møteinnkalling og sakspapir til styremøte 18.06.201

Da er protokollen godkjent og du fin den i lenka under. Møteinnkalling og sakspapir til styremøtet 18.06.2018 finn dykk i lenka under. NB! Framlegget til høringsdokument til Besøksstrategi for SVR finn du i ei egen lenke

(Publisert:08.06.2018 Sist endret:20.06.2018)