Til startsiden

Nytt

Tid for kveldsmat
Tid for kveldsmat, Foto: Jarle Lunde/Suldal.no


Nytt

Møteinnkalling og sakspapirer til møte i Verneområdestyret for SVR 15. november 2017

Hytte ved Prostøl (Proststølen) i Kjetilstaddalen, Dyraheio.

Møteinnkalling og sakspapirer for møtet i verneområdestyret for SVR er nå lagt ut. Møtet blir kl 11.00 15. november 2017 i kommunestyresalen på rådhuset i Hægebostad. Under finn du lenker til møteinnkallinga og søknadane som skal handsamast.

(Publisert:08.11.2017)

Besøksstrategi for SVR - Innbyding til regionale møte

For å få eit godt kunnskapsgrunnlag og sikre ei god forankring legg verneområdestyret vekt på goddialog med ulike interesser og brukargrupper. Det vert med dette beden inn til tre regionale møte.Føremålet med desse er å få konkrete innspel på informasjons- og tilrettelegggingstiltak. I tillegg fåeit oversyn over planlagde tiltak i regi av ulike aktørar med sikte på ei god samordning.Datoane før ...

(Publisert:08.11.2017)

Prosjektplan - Besøksstrategi for SVR

Prosjektplanen for Besøksstrategi for SVR vart vedtatt av verneområdestyret i styresak 22/17 på styremøtet 16. juni 2017. Arbeidet med besøksstrategien er nå godt i gang med synfaringer og møter med kommunar aktuelle samarbeidspartanarer. Regionale møter med reiselivsaktørar er under planlegging. Lenke til prosjektplanen finn du under.

(Publisert:10.10.2017)

Protokoll frå styremøte 16. juni 2017

Reinrose

Protokollen frå styremøtet i Valle 16. juni 2017 er nå godkjent   Du finn dn i lenka under

(Publisert:22.06.2017)

Møteinnkalling og sakspapir til AU møte 23 juni 2017

Du finn møteinnkalling og sakspapir til AU møtet 23. juni i lenka under

(Publisert:22.06.2017)

Møteinnkalling styremøte 16. juni 2017

Fjellsmelle

Møteinnkalling for møte i verneområdestyret 16. juni 2017 finn du i lenka under Møte er på kommunehuset i Valle kl 11.00

(Publisert:09.06.2017 Sist endret:15.06.2017)

Sakspapirer og protokoll for AU møte 19. mai 2017

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 19. mai 2017 er lagt ut.

(Publisert:29.05.2017)

Ennå ein jerv i Ryfylkeheiane

Helga 6-7 mai vart det observert ein jerv ved Langavatn turisthytte i Frafjordheiane landskapsvernområde i Forsand. Lenke til ein kort artikkel i Stavanger Aftenblad finn du her: http://www.aftenbladet.no/lokalt/Se-jerven-ved-Langavatn-543276b.html

(Publisert:08.05.2017)

Ny informasjonsside om skrantesjuke

Miljødirektoratet har oppretta ei nye informasjonsside om skrantesjuke (CWD). Her finn ein mellom anna meir informasjon om lanbruksministeren si avgjerd om uttak av heile villreinstamma på 2200 dyr i sone 1 i Nordfjella. Sida finn du på denne lenka: http://miljodirektoratet.no/cwd/ 

(Publisert:08.05.2017)

Jerv felt i Suldal

Den 18. april felte Statens naturoppsyn ein 13 kg stor hannjerv ved Kvanndalstjønn i Kvanndalen landskapsvernområde. Fellinga skjedde som ekstraordinært uttak. Jerven vart spora ved Bjåen nord for Hovden tidleg på dagen, og skjølve jakta vart gjennomført med helikopter. Ein håpar dette er jerv 3597 som forårsaka stor tap av sau i Røldal og Suldal hausten 2016

(Publisert:08.05.2017)