Til startsiden

Forvaltingsplan for Hovden LVO, Vidmyr NR og Lislevatn NR

Høringsuttalene finn du i lenka under

(Publisert:29.02.2016 Sist endret:29.08.2018)

Forvaltningsplan for Hovden - endeleg versjon

Fjellsmelle

Forvaltningsplanen for Hovden er nå endeleg godkjent av Miljødirektoratet. Lenke til sjølve plandokumentet og godkjenningsbrevet frå Miljødirektoratet finn du lenger ned på sida

(Publisert:24.10.2019)

Høring av forvaltingsplanen for verneområda ved Hovden er avslutta

Høringa av forvaltingsplanen er nå avslutta. Det kom inn uttaler frå Forsvaret, Statens Vegvesen, Fylkesmennen i Aust og Vest Agder, Vest Agder fylkeskommune, Otra Kraft, Forum for Natur og Friluftsliv i Agder og Villreinnemnda for Setesdalsområdet. Du kan lese heile uttalene på sida under. SVR kjem nå til å arbeide høringsuttalene inn i forvaltingsplanen, føre eit utkast til forvaltingsplan ...

(Publisert:18.01.2017)

Høringsuttaler til Forvaltningsplan for verneområda ved Hovden

Høringsuttaler til forvaltningsplanen blir lagt ut her etter kvart som dei kjem inn

(Publisert:04.01.2017 Sist endret:18.01.2017)

Forslag til forvaltingsplan for verneområda ved Hovden er sendt ut på høring

Verneområdestyret sender med dette forslaget til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernområde, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat ut på lokal og sentral høring.  Høringa er open slik at alle som ønskjer det kan komme med uttale. Høringsfristen er sett til 31. desember 2016

(Publisert:21.09.2016)

Forslag til forvaltingsplan for Hovden LVO, Lislevatn NR og Vidmyr NR.

Grunneigarar og andre med interesser i Hovden landskapsvernområde, Lislevatn naturreservat og Vidmyr naturreservat vert med dette invitert til diskusjon om utkast til forvaltingsplan for desse tre verneområda. Møtet vert på Hovden grendehus, onsdag 8. juni kl. 18.00.  

(Publisert:31.05.2016)

Oppstartmelding

Verneområdestyret for SVR melder med dette frå om at arbeidet med å utarbeide ein forvaltingsplan for desse tre verneområda no vert sett i gang. Forvaltingsplanen vil ha ein felles del for alle tre verneområda, men og ein del der dei ulike områda vert presenterte kvar for seg. Planen vil bli samordna med retningslinjene i Forvaltingsplanen for SVR der det er muleg og naturleg. I samband med ...

(Publisert:29.02.2016)

Kartlegging av vegetasjon og prioritering av område for skjøtsel. Vidmyr. Rapport utarbeidd av Bioforsk.

(Publisert:29.02.2016)

Skjøtselplan Vidmyr naturreservat

(Publisert:29.02.2016)

Brosjyre om Hovden LVO, Vidmyr NR og Lislevatn NR

(Publisert:29.02.2016)

Verneforskrifter

(Publisert:29.02.2016)