Til startsiden

Søknadar og tiltakSaksgang og innhald i byggesøknader

  Alle (privatpersonar, lag og organisasjonar, offentlege etatar) som har planar om søknadspliktige  tiltak i eit av verneområda, skal sende søknad om dispensasjon til verneområdestyret (post@svr.no), samt til den kommunen der tiltaket er planlagt.

(Publisert:30.12.2012 Sist endret:16.06.2015)

Søknadsrutiner for motorferdslesakar

Kringle- og snønuten i Dyraheio

    Alle (privatpersonar, lag og organisasjonar, offentlege etatar) som har planar om søknadspliktig  motorferdsle i verneområda, skal sende søknad om dispensasjon til den kommunen der tiltaket eller ferdsla er planlagt. Søknaden skal sendast på eit eige søknadsskjema som du finn nedanfor. Du kan og få skjema tilsendt frå SVR eller den aktuelle kommunen.

(Publisert:17.12.2012 Sist endret:02.10.2019)

Bestillingsdialog - tilskot til tiltak og prosjekt

Montering av nye infotavler ved Håhellar.

  Kvart år får verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) tildelt midlar for å gjennomføre tiltak inne i verneområdet eller i innfallsportar til verneområdet. Storleiken på tildelingane avheng av løyvingar over statsbudsjettet og om ein har klart å utvikle gode prosjekt. Ta gjerne kontakt med forvaltingssekretariatet for fleire opplysningar eller ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:31.12.2012)

Oppstartede tiltak

  Ei oversikt over pågåande skjøtsels- informasjons og tilretteleggingstiltak vil komme på plass i løpet av 2013

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:04.01.2013)

Gjennomførte tiltak

  Ei oversikt over gjennomførte skjøtsels- informasjons og tilretteleggingstiltak vil komme på plass i løpet av 2013

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:04.01.2013)

Planlagde tiltak (tiltaksplanar)

  Ei oversikt over planlagte skjøtsels- informasjons og tilretteleggingstiltak vil komme på plass når tiltaksplanen for SVR er ferdig utarbeidd. Tiltaksplanen vil bli utarbeidd samtidig med den nye forvaltningsplanen og vil truleg være ferdig i løpet av 2014.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:04.01.2013)